โปรแกรมระบบ CMI
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
1. ผู้ดูแลระบบงาน
1.1 โปรแกรมระบบ CMI สำหรับใช้งานบน ระบบปฏิบัติการ Windows V.0.2.43
1.2 โปรแกรมระบบ CMI สำหรับใช้งานบน Web Browser
1.3 โปรแกรมระบบ CMI สำหรับใช้สร้างแบบทดสอบบนระบบปฏิบัติการ Windows V.0.2.6
2. ผู้รับการฝึก
2.1 สำหรับลงทะเบียน/ติดตามข่าวสาร
2.2.1 ระบบปฏิบัติการ Android V.1.2.32
2.2.3 ระบบปฏิบัติการ Windows V.1.2.32
3. คู่มือการใช้งานระบบ
3.1 ผู้ดูแลระบบ
3.1.1 ผู้ดูแลระบบงาน
3.1.2 ครูฝึก/ผู้ฝึกสอน
3.1.3 ผู้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้รับการฝึก