ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกอบรมช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยรูปแบบ CMI

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CMI (Computer Managed Instruction) หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ และทักษะด้านอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอบพลิเคชั่น DSD m-Learning นับตั้งแต่วันที่ 20 – 30 ธันวาคม 2564 เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 มกราคม- 16 กุมภาพันธ์ 2565 ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกผ่านแอปพริเคชั่น DSD m-Learning โดยดาวน์โหลดจาก Play Store