ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2564

ตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2564 นั้น บัดนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวม 5 คน ตามรายชื่อ ดังนี้ รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม 1. นายณัฐพงศ์ นาคบัว 2. นายวันชัย วงษ์แก้ว 3. นายวสันต์ ศรีสร้อย 4. นางสาวบุณยวีร์ มีสีสุข 5. นางสาวพิชยา เทพณรงค์ * ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เข้าฝึกอบรมตามวัน/เวลา ตามที่แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้ ** ขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออ่านข้อความในประกาศให้ละเอียดแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าฝึกในครั้งนี้...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์บริหารจัดการฝึกอบรม CMI

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer-Managed Instruction) ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ โดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของตน โดยผู้ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาจากเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ และแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning หรือสามารถฝึกตามชุดโมดูลการฝึก ซึ่งระบบการฝึกดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกในภาคทฤษฎี และการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติดีขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

สพร.นครศรีธรรมราช รับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ M - Learning สามารถสมัครและฝึกอบรมทฤษฎีโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ android และ IOS ผ่าน application dsd m-learning ไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมฟรี มีวุฒิบัตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 089-7314343 (สมใจ ผลทวี)

กาฬสินธุ์รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ด้วยระบบ M - Learning สามารถสมัครและฝึกอบรมทฤษฎีโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ android และ IOS ผ่าน application dsd m-learning ไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมฟรี มีวุฒิบัตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 043-840182-4 091-4659900 (ยุทธชัย นาสิงห์ทอง)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์บริหารจัดการฝึกอบรม CMI

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer-Managed Instruction) ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ โดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของตน โดยผู้ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาจากเว็บไซต์ www.dsd.go.th/dsdmlearning และแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning หรือสามารถฝึกตามชุดโมดูลการฝึก ซึ่งระบบการฝึกดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกในภาคทฤษฎี และการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติดีขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

รับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา)" ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2564 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ และเข้าฝึกภาคปฏิบัติที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์บริหารจัดการฝึกอบรม CMI

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์บริหารจัดการฝึกอบรม CMI ระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer-Managed Instruction: CMI) สำหรับผู้สอนการสอนใช้คอมพิวเตอร์จัดการ เป็นการจัดการที่ผู้สอน จะต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ โดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของตน โดยผู้ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาจากเว็บไซต์ www.dsd.go.th/dsdmlearning และแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning หรือสามารถฝึกตามชุดโมดูลการฝึก ซึ่งระบบการฝึกดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกในภาคทฤษฎี และการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติดีขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ CMI ผ่านทางลิงค์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ หรือดาวโหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android ผ่าน Google play store หรือ IOS ผ่าน App store : DSD M-Leaning และเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึง 20 สิงหาคม 2564

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี รับสมัครผู้สนใจเเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ๑

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๓ ชลบุรี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยระบบการฝึกตามความสามารถ CBT (Computer Base Training : CBT) จำนวน 1 สาขา จำนวน 20 คน 1.ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ1 จำนวน 78 ชั่วโมง สามารถสมัครและฝึกอบรมทฤษฎีโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Android และ IOS ผ่าน Application DSD m-Learning คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก 1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก 1 ปีขึ้นไป สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (อบรมได้ไม่ต้องรอครบจำนวน) โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน อ.ประสิทธิ์ 091-8781221

สนพ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยระบบ CMI สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1