ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ CMI ผ่านทางลิงค์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ หรือดาวโหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android ผ่าน Google play store หรือ IOS ผ่าน App store : DSD M-Leaning และเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึง 20 สิงหาคม 2564

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี รับสมัครผู้สนใจเเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ๑

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน๓ ชลบุรี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยระบบการฝึกตามความสามารถ CBT (Computer Base Training : CBT) จำนวน 1 สาขา จำนวน 20 คน 1.ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ1 จำนวน 78 ชั่วโมง สามารถสมัครและฝึกอบรมทฤษฎีโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Android และ IOS ผ่าน Application DSD m-Learning คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก 1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก 1 ปีขึ้นไป สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (อบรมได้ไม่ต้องรอครบจำนวน) โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน อ.ประสิทธิ์ 091-8781221

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี

ความสามารถ CBT (Computer Base Training : CBT) จำนวน 3 สาขา สาขาละ 20 คน 1.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จำนวน 7 โมดูล 80 ชั่วโมง 2.ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 10 โมดูล 82 ชั่วโมง 3.ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 7 โมดูล 85 ชั่วโมง สามารถสมัครและฝึกอบรมทฤษฎีโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Android และ IOS ผ่าน Application DSD m-Learning คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก 1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก 1 ปีขึ้นไป สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (อบรมได้ไม่ต้องรอครบจำนวน) โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน อ.ประสิทธิ์ 091-8781221

สนพ.ฉะเชิงเทรา >>> ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ CMI ผ่านทางลิงค์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android ผ่าน Google play store : DSD M-Learning และเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

ประกาศรับสมัคร หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

รับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (สนพ.บึงกาฬ)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เปิดรับสมัคร!! ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ CBT ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) ใน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 7-30 มิ.ย. 2564 และเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 ผู้สนใจสามารถสมัครฝึกอบรมผ่านระบบ CMI ผ่านทางลิงค์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android ผ่าน Google play store : DSD M-Learning

รับสมัครด่วน สาขา การซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหาร/ตำรวจ) รุ่นที่ 4/2564 สาขา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. โดยทำการฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

รับสมัครด่วน สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

เปิดฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รุ่นที่ 5/2564 สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวนชั่วโมงฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2564 เวลา 8:30 – 17:00 น. โดยทำการฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

รับสมัครด่วน !! สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (รุ่นที่ 2 )

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (Competency Based Training : CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ที่บ้านหรือที่ทำงาน และสามารถเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละคน หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก จะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา แนะนำและจัดเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ตามโมดูลการฝึก ทั้งนี้ เพื่อสร้างองคความรูให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแก่แรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/2XxTwwt สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อ.ปู (ปัญญา) โทร : 088-377-8987 ID Line : wisdomict

เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถสำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่1/2564

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถขอเชิญบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถสำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยรูปแบบดิจิทัลแก่บุคคลากรกรม กำหนดการรับสมัคร: -เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 กันยายน 2564 -เข้าเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 26 กันยายน 2564 เนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ -หลักสูตรมีเนื้อหา 5 โมดูล -เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมเรียนออนไลน์ DSD m-Learning -ในแต่ละหัวข้อมีสื่อการเรียนรู้รูปแบบวีดิทัศน์สั้นๆ(VDO Clip) และสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Pdf) -ประเมินความรู้ความเข้าใจด้วยการทำแบบทดสอบออนไลน์ ในโปรแกรม DSD m-Learning เว็บไซต์การสมัครเข้ารับการฝึก http://mlearning.dsd.go.th/public/ รายละเอียดการสมัครตามหนังสือแจ้งเวียน เรื่อง การประชาสัมพันธ์การฝึกออนไลน์หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ ของสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ การประกาศผลการรับสมัคร -แจ้งผลการสมัครในวันถัดไป -แจ้งผลการสมัครทาง e-mai ,ทางโทรศัพท์ของผู้สมัคร และทาง Line กลุ่มตามที่ระบุในคู่มือ -ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ -ผู้รับการฝึก Download โปรแกรม DSD m-Learning เข้าเรียนออนไลน์ ตามที่ระบุในคู่มือ หรือ ที่เว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/download/ (หัวข้อ ผู้รับการฝึก เลือกการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ Smartphone(ระบบปฏิบัติการ Android ) หรือ คอมพิวเตอร์(ระบบปฏิบัติการ Windows) -ประกาศผลผู้จบการฝึก ทางเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line ID : komtach2556