ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1/ 2564 ระหว่าง 15/2/2564 ถึง 26/9/2564 1.นายพิชยนันท์ ทองศิริ 2.นายอภิวัฒน์ ผดงวงศ์ 3.นายสมบูรณ์ รักษ์วงษ์ 4.นางสาวเฉลิมขวัญ จันตูม 5.นายจักรวาล ทิพย์มาลัย 6.นายพงษ์ศักดิ์ ธนเสนีวัฒน์ 7.นายพิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์ 8.นางสาวสุธีรา เขียวกันยะ 9.นางสาวชลธิชา อ่องทุน 10.นายอิทธิพล ยรรยง 11.ธีรยุทธ ถุงทอง 12.นางสาวปวีณา ทองดี 13. นางสาวสุรัชวดี สุภาพ 14.นายกิติพงษ์ กันฟอง 15.นางสาววลัยพร คธินทรโรจน์ 16.นายชาญชัย พรมผุย 17.นางสาวอภัสรา ชาวนาใต้ 18.นายธนาวุฒิ วัจฉลพงษ์ 19.นายสำรอง สุวรรณ์ 20.นายพินิจ ประภากรวิไล 21. นายวรวุฒิ นกหรีด 22.นางช่อผกา ยงค์หนู 23.นางสาววัลภา นาคนฤมิตร 24. นางสาวปรียาพร สุขใจ 25.นายชัยกฤต เรือนวงค์ 26.นายประสิทธิ์ แก้วนิยม 27.นายคมธัช รัตนคช 28.นางสาวปรียาพร สุขใจ 29.นายปรมี สังขชวะสุทธิ์ 30.นายนพคุณ พิมุขกรพงศ์ 31.นายนพปฎล ชาติกระพันธุ์ 32.นางสาวจันทรา โกสิวาล 33.นายสมชาย บุญเทพ 34.นางสาวนารีรัตน์ เมธยานันท์ 35.นายศรชัย ศรีพันลม วันประกาศรายชื่อเพิ่มเติม: วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ท่านสามารถสมัครเข้ารับการฝึกได้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564) Download โปรแกรมสำหรับเข้าเรียน ได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/download/ -หัวข้อ ผู้รับการฝึก เลือกการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ Smartphone(ระบบปฏิบัติการ Android ) หรือ คอมพิวเตอร์(ระบบปฏิบัติการ Windows)

ข่าวการ Update โปรแกรมระบบงาน

ตามที่ผู้ใช้งานเคยพบปัญหาการที่ผู้สมัครเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ในระบบCMI แล้วการสมัครเข้าเรียนดังกล่าวเกิดปัญหากรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ตามขั้นตอน แต่เมื่อต้องการสมัครใหม่ หรือกลับไปกรอกข้อมูลการสมัครอีกครั้ง พบว่าไม่สามารถเลือกหลักสูตรเดิมที่ต้องการได้ ดังนั้นทางผู้พัฒนาของที่ปรึกษาฯ จึงทำปุ่ม “ยกเลิกการสมัคร” ของผู้สมัครคนที่ไม่สามารถเลือกหลักสูตรเดิมที่ต้องการ ให้สามารถกลับไปเลือกได้ ทั้งนี้ ให้ท่าน Update โปรแกรมใหม่มาติดตั้ง โดยDownloadที่เว็บไซต์ mlearning.dsd.go.th/download สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: komtach2556

รับสมัครฝึกออนไลน์ สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ประกาศรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ (CMI) สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2564 โทร.042-643765-9

รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (Competency Based Training : CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ที่บ้านหรือที่ทำงาน และสามารถเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละคน หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก จะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา แนะนำและจัดเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ตามโมดูลการฝึก ทั้งนี้ เพื่อสร้างองคความรูให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแก่แรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/2XxTwwt สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อ.ปู (ปัญญา) โทร : 088-377-8987 ID Line : wisdomict

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดรับสมัครฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดรับสมัครฝึกอบรมช่างเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ1

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก Computer Managed Instruction (CMI) ใน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 8 มกราคม 2564 และเริ่มฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ในภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 9 - 24 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม และสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2564 Download คู่มือการฝึกอบรมออนไลน์ได้ที่ : http://mlearning.dsd.go.th/download/files/trainee.pdf ผู้สนใจสามารถสัมครฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/ และเข้าฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Application DSD m-Learning

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ฝึกระหว่างวันที่ 21 มิ.ย.-18 ก.ค.64 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/public/login_page หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-777471 ได้ใน วัน และเวลาราชการ ***เงื่อนไขการฝึกอบรม*** 1. ผู้สมัครเข้าฝึกอบรม จะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบบกำหนด และทำแบบทดสอบภาคความรู้เบื้องต้นก่อนเข้าฝึกอบรม 2. ผู้เข้าฝึกอบรม จะต้องฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองในระบบ DSD m-Learning ตามโมดูลของหลักสูตร จำนวน 10 โมดูล และทำแบบทดสอบภาคทฤษฎีของแต่ละโมดูล เกณฑ์การประเมินต้องผ่าน ร้อยละ 70 3. เมื่อผ่านการประเมินภาคทฤษฎีแล้ว สถาบันฯ จะกำหนดวันนัดฝึกอบรมภาคปฏิบัติจริง และประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเดินทางมาฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์

สถาบันพัฒนาฝีืมือแรงงาน8นครสวรรค์ ฝึกอบรมออนไลน์ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CMI (Computer Managed Instruction) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ และทักษะด้านอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฏีด้วยตนเองผ่านแอบพริเคชั่น DSD m-Learning นับตั้งแต่วันนที่ได้รับการอนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 26 มีนาคม 2564 ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกผ่านแอปพริเคชั่น DSD m-Learning โดยดาวน์โหลดจาก Play Store