แบบประเมินพื้นฐานความรู้ความสามารถ

แบบประเมินพื้นฐานความรู้ความสามารถ คือแบบประเมินพื้นฐานความรู้ความสามารถของผู้ประเมิน
โดยผู้ประเมินจะต้องตอบคำถามทั้งหมด 50 ข้อ โดยมีเวลาทำทั้งหมด 1 ชั่วโมง 30 นาที