ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

สพร. 42 หนองคาย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครฝึกอบรม ช่างเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครการฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สาขาช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา) ระดับ ๑ ระยะเวลาการฝึก 70 ชั่วโมง ให้แก่แรงงานใหม่ แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงาน จำนวน 10 คน โดยเปิดรับสมัครทาง Website สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดยอบรมภาคทฤษฎีหัวข้อวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 10 โมดูล ระยะเวลาการฝึก 23 ชั่วโมง ด้วยตนเองในระบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMI) ระหว่างวันที่ 3- 22 กุมภาพันธ์ 2567 และมีกำหนดฝึกภาคปฏิบัติหัวข้อวิชาตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 1 โมดูล ระยะเวลาการฝึก 47 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง รายละเอียดโมดูล การเชื่อมแม็กกล้าคาร์บอนแผ่นหนารอยเชื่อมฟิลเล็ท (fillet welds) ดังนี้ - ตำแหน่งท่าเชื่อม PB (ท่าระดับ) ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง - ตำแหน่งท่าเชื่อม PF (ท่าตั้งเชื่อมขึ้น) ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง - ตำแหน่งท่าเชื่อม PD (ท่าเหนือศีรษะ) ระยะเวลาการฝึก 6 ชั่วโมง - ตำแหน่งท่าเชื่อม D150/PH (ท่อต่อแผ่นเหล็กท่าตั้งเชื่อมขึ้น) ระยะเวลาการฝึก 12 ชั่วโมง

สพร.33 ตราด เปิดรับสมัครฝึกอบรม "ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1" รุ่นที่ 1/2567

สพร.33 ตราด เปิดรับสมัครฝึกอบรม "ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1" รุ่นที่ 1/2567 รูปแบบการฝึกแบบ Hybrid เรียนรู้ภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านระบบการฝึกออนไลน์ CMI และนัดเข้าฝึกภาคปฏิบัติกับอาจารย์ประจำสาขา ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 ก.พ. 2567 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 ก.พ. - 8 มี.ค. 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 3951 3530 ได้ทุกวัน เวลา ราชการ หรือสอบถามผ่าน http://www.facebook.com/tratdsd กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรม ช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทเหล็กหนา) ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer-Managed Instruction) ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ โดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของตน โดยผู้ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาจากเว็บไซต์ www.dsd.go.th/dsdmlearning และแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning หรือสามารถฝึกตามชุดโมดูลการฝึก ซึ่งระบบการฝึกดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกในภาคทฤษฎี และการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติดีขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประเภท การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประเภท การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการเวลาในการฝึกอบรมได้ด้วยตนเอง และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละบุคคล หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้ เพื่อสร้างองคความรูให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน พัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล และรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครฝึกอบรม ช่างเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับฝึกอบรม - หลักสูตรช่างเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 - ระบบ CMI (Computer Managed Instruction) * ฝึกภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application DSD M-Learning ที่ใช่ได้ทั้ง Windows Android และ IOS ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธ.ค. 2566 * ฝึกปฎิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 31 มี.ค. 2566 . คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, มือถือ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก มีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เบอร์โทร 035-611426-9

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ (CMI) หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา) จำนวนจำกัด!!!

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ (CMI) หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา) ฝึกอบรมฟรี จำนวนจำกัด คุณสมบัติ : อายุ 18 ปีขึ้นไป , ไม่จำกัดเพศ , เข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร --------------------------------------------- อบรมภาคทฤษฎี ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านการฝึกภาคทฤษฎีแล้ว จึงเข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก --------------------------------------------- กำหนดฝึกอบรมใน เดือนเมษายน 2567 ระยะเวลาฝึกอบรมรวม 70 ชั่วโมง --------------------------------------------- สนใจติดต่อได้ที่นายณรงค์ศักดิ์ โท้ทอง (ครูรงค์) เบอร์ : 089-644-0094 หรือ ID Line : 0660820094

รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผ่นหนา)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ (CMI) หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา) ฝึกอบรมฟรี จำนวนจำกัด คุณสมบัติ : อายุ 18 ปีขึ้นไป , ไม่จำกัดเพศ , เข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร --------------------------------------------- อบรมภาคทฤษฎี ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านการฝึกภาคทฤษฎีแล้ว จึงเข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก --------------------------------------------- กำหนดฝึกอบรมใน เดือนเมษายน 2567 ระยะเวลาฝึกอบรมรวม 70 ชั่วโมง --------------------------------------------- สนใจติดต่อได้ที่นายณรงค์ศักดิ์ โท้ทอง (ครูรงค์) เบอร์ : 089-644-0094 หรือ ID Line : 0660820094

สพช.(นานาชาติ) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบ CMI สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 เริ่มฝึกด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567 ฝึกปฏิบัติและทดสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ครูผู้สอนจะประสานนัดหมาย) ************ กำหนดการ ************ 1. สมัครเข้าฝึกอบรมผ่านช่องทาง DSD m - Learning ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 2. หลังจากสมัครฝึกในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการทดสอบความรู้เบื้องต้น ในระบบ DSD m - Learning 3. สถาบันฯ จะแจ้งผู้ผ่านการพิจารณาตามข้อมูลติดต่อที่สมัครไว้ 4. เริ่มฝึกอบรมภาคทฤษฎี ด้วยตนเอง ผ่านระบบ DSD m - Learning ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567 5. เริ่มฝึกปฏิบัติและทดสอบจริง ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ครูผู้สอนจะประสานนัดหมาย) ******************************************* คุณสมบัติของผู้สม้ครเข้าฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ ******************************************* 1) ผู้เข้ารับการฝึกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2) มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 3) อยู่ในระหว่างการฝึกศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีสุดท้ายในสาขาที่จะฝึกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 4) ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ********************** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ********************** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ โทรศัพท์ : 053 777471 , 084 1566155 อ.ศราวุฒิ