นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. วัตถุประสงค์

เว็บไซตสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ได้จัดทําขึ้นเพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ฝีมือแรงงาน และบุคลากรในสังกัดกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดดัง ต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกําหนดการให้บริการที่กําหนดไว้นี้ หากผู้ใช้ บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกําหนด และเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที

2. เงื่อนไขและข้อกําหนดการใช้งานเว็บไซต์

 • 2.1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรีไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆโดยเป็นส่วน หนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
 • 2.2. เนื้อหาที่นําเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ่มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของ เนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จําหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัย เนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของ เนื้อหานั้น
 • 2.3. ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยง ของตนเอง
 • 2.4. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจจัดเตรียม เครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่ เกี่ยวข้อง
 • 2.5. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆหรือ ขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • 2.6. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ
 • 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึง รายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
 • 2.7. ในกรณีที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการกรม พัฒนาฝีมือแรงงาน มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ บริการทราบล่วงหน้า

3. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

 • 3.1. ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้องเป็น จริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้ บริการหรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
 • 3.2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกําหนดของกระทรวงแรงงาน และไม่ขัดต่อกฎหมายกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • 3.3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับ อนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้ผู้ใช้บริการจะไม่ทําหรือมีส่วนร่วมใน การขัดขวางหรือรบกวนบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่ เชื่อมต่อกับบริการ
 • 3.4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทําสําเนาคัดลอก ทําซ้ําขายแลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดเว้นแต่ ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยชัดแจ้งให้ทําเช่นนั้นได้
 • 3.5. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
 • 3.6. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในความ เสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกําหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

 • 4.1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และกระทรวงแรงงาน ไม่รับผิดชอบต่อ เนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือต่อความ เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว
 • 4.2. การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมพัฒนา ฝีมือแรงงาน ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้ รับความยินยอมเป็นหนังสือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอม ดังกล่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอสงวนสิทธิที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์ อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บ ไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ ใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

 • 5.1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บ ไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวใน การใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดัง กล่าวขึ้น นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใด ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆไม่ว่าความเสียหาย ทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • 6.1. กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่ เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ใน บริการ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้ให้อนุญาตแก่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นผู้จัดทําขึ้น ไม่ว่า สิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 • 6.2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กําหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • 6.3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการตราสัญลักษณ์ ชื่อ โดเมนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมพฒันาฝีมือ แรงงาน

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • 7.1. การตีความและการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย