หลักสูตร

รหัส ชื่อหลักสูตร โครงร่างหลักสูตร
0920162070801 การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920162070802 ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2 (ประเภทแผ่นหนา) โครงร่างหลักสูตร
0920162070803 ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 3 โครงร่างหลักสูตร
0920163100501 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920163100502 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 2 โครงร่างหลักสูตร
0920164150301 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920164150302 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 2 โครงร่างหลักสูตร
0920164150303 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 3 โครงร่างหลักสูตร
0920164170201 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร
0920164170202 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 โครงร่างหลักสูตร
0920164170203 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 3 โครงร่างหลักสูตร
0920164210101 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ไม่มีไฟล์
0920162070201 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ไม่มีไฟล์
0920164150201 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โครงร่างหลักสูตร