ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เปิดรับสมัครอบรม ยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา)ระดับ 1 ด้วยระบบ การจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เปิดรับสมัครอบรม ยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทแผ่นหนา)ระดับ 1 ด้วยระบบ การจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Managed Instruction : CMI วันที่เปิดฝึก 21 ก.พ.65 คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอาบุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือ มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในช่วงเวลา 5 ปี ก่อน สมัรสมัครเข้าอบรม - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก

รับสมัครฝึกอบรม การเขียนโปรแกรม สาขาเทคโนโลยีการเปิด- ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบดิจิตอลควบคุมสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพด้วยตนเอง

รับสมัครฝึกอบรม การเขียนโปรแกรม สาขาเทคโนโลยีการเปิด- ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบดิจิตอลควบคุมสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างบุคลากรด้านการผลิตอุปกรณ์ช่วยเย็บให้มีความสามารถ ดังนี้ 2.ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 4..แก้ไขปัญหาการโปรแกรมที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง 5.ออกแบบวงจรการทำงานชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้อง 6.บริหารงาน/การประมาณการค่าบริการได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาหลักๆมีดังนี้ การเขียนโปรแกรมโค๊ดสั่งงาน ติดตั้ง App Blynk และการตั้งค่าบนมือถือ ติดตั้งโปรแกรมอาร์ดูโน่บนคอมพิวเตอร์ สัญญาลักษณ์ในการเขียนโปรแกรม การนำเสนอทฤษฎี ระบบอนาล็อก และทฤษฎีระบบดิจิตอล ความรู้ เรื่องระบบเปิด-ปิดไฟ ฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆที่ต้องการใช้ งานพร้อมทั้งสาธิตแสดงของจริงของการใช้งาน โดยใช้โทรศัพท์มือถือสั่งงาน จากระบบดิจิตอล ไปสั่งงานระบบอนาล็อกให้ทำงาน1.การนำเสนอหลักการติดตั้งโปรแกรม Application อาร์ดูโน่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน เพื่อทำการ Setup โปรแกรมระบบดิจิตอลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.การติดตั้งโปรแกรม Application ต่างๆโดย Download โปรแกรม Application ที่จะใช้งานและติดตั้ง App Blynk . 3.ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมที่จะทำงานลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินการ Setup โปรแกรมต่างๆ แล้วดำเนินการ Setup โปรแกรม Application ลงบน โทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งดำเนินการตั้งค่าต่างๆ 4.วิธีการสร้าง Menu ต่างๆ การเขียนโปรแกรม CODE สั่งงานระบบเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทำความเข้าใจใน Menu แต่ละ Menu ว่า มีความหมายว่าอะไร 1.Blynk_Relay_8_RelayLED หมายถึง โปรแกรมหลักที่จะเขียนโปรแกรม Application ให้สั่งงานและการต่อขาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อะไรบ้าง ซึ่งในหน้านี้มี 3 ส่วน 1.ส่วนหัว 2.ส่วน void setup () 3. void loop () ในแต่ละส่วนมีอะไรบ้าง 2.การบันทึกลงในหน่วยความจำ ( Memory) ในบันทึกการเขียนโปรแกรม หมายถึง มีไว้สำหรับเขียนเตือนความจำว่า CODE บรรทัดนี้มีเพื่ออะไร อย่างไร ในการเขียนคำสั่ง ป้องกันการลืม 3.ความหมาย CODE ในแต่ละตัว สัญลักษณ์ในการเขียนโปรแกรม 1.การฝึกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรม CODE สั่งงานระบบการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 2.การต่อขาต่างๆใน Mainboard อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการต่อวงจรต่างๆ เพื่อใช้งาน ให้ระบบเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม Application เพื่อการใช้งาน ความหมายที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ ให้ใช้งานตามคำสั่งที่เขียน CODE การฝึกปฏิบัติจริงการทดสอบการใช้งานจริง การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิดต่างๆ การนำระบบเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า จากโทรศัพท์มือถือนำไปประยุกต์ในการใช้ งานอื่นๆตามที่ต้องการ ทดสอบแบบฝึกหัด ในการประยุกต์การใช้งานเบื้องต้น มีคู่มือให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดหาอุปกรณ์ ฝึกด้วยตนเอง ตามแบบฝึกอบรมที่กำหนดไว้ สมัครผ่านเข้ากลุ่ม Line เพื่อติดประสานงาน สาขาเทคโนโลยีการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบดิจิตอลควบคุมสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพด้วยตนเอง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย รับสมัครผู้สนใจจะรับการฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือผ่านทางมือถือ ฝึกอยู่ที่ไหนๆๆก็เรียนฝึกได้ ทุกที่ ทุกเวลา ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ฝึกได้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย รับสมัครผู้สนใจจะรับการฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ฝึกอยู่ที่ไหนๆๆก็เรียนฝึกได้ คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมฯกรอกข้อมูลในระบบ และการฝึกอบรมของการอบรมฯ Line กลุ่ม ฝึกอบรมCMI ทุกที่ ทุกเวลา ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ฝึกได้ 1.ฝึกทั้งภาคความรู้(ภาคทฤษฎี) ด้วยระบบ โมดูลการฝึกและระบบวีดีโอ 2.ฝึกทั้งภาคความสามารถ(ภาคปฏิบัติ) ฝึกปฏิบัติ 3.ครูฝึกเป็นพี่เลี้ยงให้สามารถสนทนากับครูฝึกได้ตามหลักสูตรที่กำหนด สอบถามข้อสงสัยทั้งภาคความรู้ และภาคความสามารถ เพื่อเพิ่มความสามารถและความเข้าใจในสาขานั้นๆ 4.โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ ผ่านทางมือถือในการฝึก

รับสมัครฝึกอบรม เตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565

???????????? รับสมัครฝึกอบรม เตรียมเข้าทำงาน หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ???????????? ✅ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ✅ *** คุณสมบัติของผู้สมัคร*** 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 2. มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 3. เป็นผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เปิดฝึก 4. มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก ❌เรียน 2 เดือนฝึกงาน 1 เดือน ❌ คลิกเพื่อสมัครฝึกอบรม https://forms.gle/frzGBbibRViVUvST9 ***กรุณากรอกใบสมัครของท่านให้ชัดเจน จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านทางช่องทางเว็บไซค์และหน้าเพจ facebook ของหน่วยงาน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.055-428-043 ต่อ 104***

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร สมัครฝึกอบรม หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 จำนวน 30 ชม.

สนพ ลพบุรี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่พนักงานเครือบริษัทเบทาโกร

20 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่พนักงานในเครือบริษัทเบทาโกร จำนวน 15 คน ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรม

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถบริหารจัดการเวลาฝึกอบรมได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือที่ทำงาน และสามารถเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละคน หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้

รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

หัวข้อข่าว รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) 7 สาขาอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื้อหาข่าว ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถบริหารจัดการเวลาฝึกอบรมได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือที่ทำงาน และสามารถเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละคน หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก จะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา และจัดเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ตามหน่วยความสามารถและโมดูลการฝึก ทั้งนี้ เพื่อสร้างองคความรูให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นายปัญญา ผาธรรม โทร : 088-377-8987 หรือ Line OA : Surin Public Service https://lin.ee/8DvCQSn