ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประเภท การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประเภท การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการเวลาในการฝึกอบรมได้ด้วยตนเอง และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละบุคคล หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้ เพื่อสร้างองคความรูให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน พัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล และรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครฝึกอบรม ช่างเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 (อบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CMI)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับฝึกอบรม - หลักสูตรช่างเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ 1 - ระบบ CMI (Computer Managed Instruction) * ฝึกภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์ด้วย Application DSD M-Learning ที่ใช่ได้ทั้ง Windows Android และ IOS ระหว่างวันที่ 18 - 28 ธ.ค. 2566 * ฝึกปฎิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 31 มี.ค. 2566 . คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพย์ติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, มือถือ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก มีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ เบอร์โทร 035-611426-9

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ (CMI) หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา) จำนวนจำกัด!!!

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ (CMI) หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา) ฝึกอบรมฟรี จำนวนจำกัด คุณสมบัติ : อายุ 18 ปีขึ้นไป , ไม่จำกัดเพศ , เข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร --------------------------------------------- อบรมภาคทฤษฎี ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านการฝึกภาคทฤษฎีแล้ว จึงเข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก --------------------------------------------- กำหนดฝึกอบรมใน เดือนเมษายน 2567 ระยะเวลาฝึกอบรมรวม 70 ชั่วโมง --------------------------------------------- สนใจติดต่อได้ที่นายณรงค์ศักดิ์ โท้ทอง (ครูรงค์) เบอร์ : 089-644-0094 หรือ ID Line : 0660820094

รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 (ประเภทแผ่นหนา)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ (CMI) หลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก (เหล็กหนา) ฝึกอบรมฟรี จำนวนจำกัด คุณสมบัติ : อายุ 18 ปีขึ้นไป , ไม่จำกัดเพศ , เข้าฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร --------------------------------------------- อบรมภาคทฤษฎี ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านการฝึกภาคทฤษฎีแล้ว จึงเข้าฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก --------------------------------------------- กำหนดฝึกอบรมใน เดือนเมษายน 2567 ระยะเวลาฝึกอบรมรวม 70 ชั่วโมง --------------------------------------------- สนใจติดต่อได้ที่นายณรงค์ศักดิ์ โท้ทอง (ครูรงค์) เบอร์ : 089-644-0094 หรือ ID Line : 0660820094

สพช.(นานาชาติ) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบ CMI สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 เริ่มฝึกด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567 ฝึกปฏิบัติและทดสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ครูผู้สอนจะประสานนัดหมาย) ************ กำหนดการ ************ 1. สมัครเข้าฝึกอบรมผ่านช่องทาง DSD m - Learning ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 2. หลังจากสมัครฝึกในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการทดสอบความรู้เบื้องต้น ในระบบ DSD m - Learning 3. สถาบันฯ จะแจ้งผู้ผ่านการพิจารณาตามข้อมูลติดต่อที่สมัครไว้ 4. เริ่มฝึกอบรมภาคทฤษฎี ด้วยตนเอง ผ่านระบบ DSD m - Learning ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567 5. เริ่มฝึกปฏิบัติและทดสอบจริง ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ครูผู้สอนจะประสานนัดหมาย) ******************************************* คุณสมบัติของผู้สม้ครเข้าฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ ******************************************* 1) ผู้เข้ารับการฝึกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2) มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 3) อยู่ในระหว่างการฝึกศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีสุดท้ายในสาขาที่จะฝึกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 4) ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ********************** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ********************** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ โทรศัพท์ : 053 777471 , 084 1566155 อ.ศราวุฒิ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ รับสมัครฝึกอบรม (CMI)

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก Computer Managed Instruction (CMI) - อายุ 18 ปี ขึ้นไป ฝึกอบรม วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2566 - มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎี : ฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMI) - เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้าหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ : วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ - เข้าฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม - สมัครฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566

สนพ.แพร่ รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ประจำปี 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถบริหารจัดการเวลาฝึกอบรมได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือที่ทำงาน และสามารถเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละคน หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก จะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา และจัดเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ตามหน่วยความสามารถและโมดูลการฝึก ทั้งนี้ เพื่อสร้างองคความรูให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก CMI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก Computer Managed Instruction (CMI) หลักสูตร ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2566 และเริ่มฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ในภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม และสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน โดยสมัครได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/

สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ ระดับ 2

สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 14 กันยายน 2566

สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 14 กันยายน 2566