ข่าวสาร

สพช.(นานาชาติ) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบ CMI สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) สาขาการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 เริ่มฝึกด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567 ฝึกปฏิบัติและทดสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ครูผู้สอนจะประสานนัดหมาย) ************ กำหนดการ ************ 1. สมัครเข้าฝึกอบรมผ่านช่องทาง DSD m - Learning ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566 2. หลังจากสมัครฝึกในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการทดสอบความรู้เบื้องต้น ในระบบ DSD m - Learning 3. สถาบันฯ จะแจ้งผู้ผ่านการพิจารณาตามข้อมูลติดต่อที่สมัครไว้ 4. เริ่มฝึกอบรมภาคทฤษฎี ด้วยตนเอง ผ่านระบบ DSD m - Learning ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2567 5. เริ่มฝึกปฏิบัติและทดสอบจริง ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ครูผู้สอนจะประสานนัดหมาย) ******************************************* คุณสมบัติของผู้สม้ครเข้าฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ ******************************************* 1) ผู้เข้ารับการฝึกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2) มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 3) อยู่ในระหว่างการฝึกศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีสุดท้ายในสาขาที่จะฝึกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 4) ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ********************** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ********************** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ โทรศัพท์ : 053 777471 , 084 1566155 อ.ศราวุฒิ