ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย รับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI

สพร.20 เชียงรายเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CMI (Computer Managed Instruction) สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ และทักษะด้านอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฏีด้วยตนเองผ่านแอบพริเคชั่น DSD m-Learning นับตั้งแต่วันนที่ได้รับการอนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 19 เมษายน 2566 ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกผ่านแอปพริเคชั่น DSD m-Learning โดยดาวน์โหลดจาก Play Store โดยคุณสมบัติของผู้สม้ครเข้าฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ 1. ผู้เจ้ารับการฝึกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 3. อยู่ในระหว่างการฝึกศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีสุดท้ายในสาขาที่จะฝึกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 4. ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก CMI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก Computer Managed Instruction (CMI) ใน 1 สาขา ดังนี้ 1) สาขา ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 และเริ่มฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ในภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม และสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน

เปิดฝึกอบรม สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้ จนท.สพร.32 จันทบุรี ทดสอบระบบ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 ฝึกอบรมแบบออนไลน์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (ระยะเวลา 30 ชั่วโมง) Computer Managed Instruction : CMI ฝึกภาคทฤษฎีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต : CMI (ระหว่างวันที่ 16 – 28 ก.พ.2566) ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ (ระหว่างวันที่1 – 5 มี.ค. 2566)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรม ช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทเหล็กหนา) ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer-Managed Instruction) ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ โดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของตน โดยผู้ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาจากเว็บไซต์ www.dsd.go.th/dsdmlearning และแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning หรือสามารถฝึกตามชุดโมดูลการฝึก ซึ่งระบบการฝึกดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกในภาคทฤษฎี และการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติดีขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 30 ชม. ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Managed Instruction : CMI กำหนดรับสมัคร 9 - 31 มกราคม 2566 อบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 (อบรมด้วยระบบ CMI) อบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2566 (อบรมที่สถาบันฯ) คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อมฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.วรวุฒิ 084-1358060

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอบรมช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1(ระยะเวลา 30 ชั่วโมง)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เปฺิดฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2 (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) สมัครลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ประกาศฝึกอบรมสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 66-4 ก.พ. 66 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป