ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก CMI

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก Computer Managed Instruction (CMI) ในสาขา่ ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-28 กันยายน 2563 และเริ่มฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ในภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2563 - 29 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม และสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ผู้สนใจสามารถสัมครฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/

การพัฒนาบุคลากรฝึกด้วยวิธีออนไลน์(Online Training) กลุ่มผู้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2563

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน จัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรฝึกของกรมทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม-10 สิงหาคม 2563 เพื่อพัฒนาบุคคลากรของกรมให้มีองค์ความรู้ ทักษะและวิธีการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม และมีความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะในรูปแบบการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ในหน่วยฝึก และทบทวนการใช้งานโปรแกรมระบบการจัดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรมแบบออนไลน์

การฝึกอบรมแบบออนไลน์ของสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรฝึกและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 2 กค. - 11 สค. 2563

รับสมัครฝึกอบรมอาชีพออนไลน์ ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1

รับสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับสมัครฝึกทักษะฝีมือ ผ่านระบบ CMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0531210012 สมัครได้ที่ : http://mlearning.dsd.go.th/public/register/training

รับสมัครฝึกอาชีพออนไลน์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร รับสมัครฝึกทักษะฝีมือ ผ่านออนไลน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043643765-9

ก.แรงงาน ยกทีมลงพื้นที่นราธิวาส มอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เชิดชูสปก.

วันที่ 20 มกราคม 2563 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการ บัณฑิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงาน และมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่ บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ แก่บริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจ.นราธิวาส มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีทั้งอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว มีกำลังแรงงานจำนวน 515,822 คน และสถานประกอบกิจการ 1,616 แห่ง จึงมอบหมายให้หน่วยงานกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ เร่งดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปกำลังแรงงาน (Workforce transformation) รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต ผลิตกำลังคนป้อนสู่อุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในพื้นที่ ในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส (สพร. 25 นราธิวาส) ดำเนินการพัฒนาทักษะกำลังแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการพัฒนาพนักงานของตนเองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้สพร. 25 นราธิวาส มอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่ บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการก่อสร้าง เป็นเครื่องหมายรับรองว่าสถานประกอบกิจการมีพนักงานที่ผ่านการทดสอบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพนักงาน ซึ่งสามารถการันตีได้ว่าบริษัทจะมีพนักงานที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้อย่างถูกวิธี ลดขั้นตอนการทำงาน ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ บริษัทมีพนักงานที่ผ่านการทดสอบฯ จำนวน 41 คน ใน 3 สาขา ประกอบด้วยสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และสาขาช่างก่ออิฐ สำหรับการมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ แก่บริษัทศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส ทางสพร. 25 นราธิวาส ได้ร่วมกับบริษัทจัดทำ “มาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ” สาขาพนักงานเชื่อมเตรียมใบมีด เพื่อใช้วัดระดับทักษะพนักงาน นำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาในหลายด้าน เช่น การให้ค่าตอบแทนพิเศษ ประเมินผลงาน เลื่อนตำแหน่งงาน เป็นต้น รวมถึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในการพัฒนาทักษะพนักงาน ให้มีความชำนาญในการทำงานสูงขึ้น “กิจกรรมทั้งสองเป็นการส่งเสริมให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการ ใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานในการพัฒนาพนักงานให้ตรงกับความต้องการ ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอีกทางทางหนึ่ง สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ สอบถามราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 245 4035 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีกพร.กล่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2561

ตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2561 นั้น บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวม 22 คน ตามรายละเอียดดังนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารายงานตัวพร้อมรับชุดการฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ในวันที่ 1 มกราคม 2562 รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม 1. นาย ตะวัน ดำศรี 2. นาย ชาตรี สันติกุลเจริญ 3. นาย ทองคำ สุขารมย์ 4. นาย พยูร โยธารักษ์ 5. นาย ถาวร คำเกลี้ยง 6. นาย เลิศชัย ลิ่มสกุล 7. นาย ชาญชัย รัตนพันธุ์ 8. นาย ไพบูลย์ ทองน้อย 9. นาย สุภาพ เทพประชุม 10. นาย สุทธิวัฒน์ เลี้ยงไพศาล 11. นาย พิริยะ ตั้งบรรเจิด 12. นาย ปรีชา นาวิน 13. นาย คมสัน วุ่นศิลป 14. นาย ชิตพงษ์ คู่อรุณ 15. นาย ดัชนี วิจิตร์พันธ์ 16. นาย กฤตชัย ฝ้ายเพชร์ 17. นาย ปองพล กี่สิ้น 18. นาย กฤษวะ ธนวัฒน์ 19. นาย พูลทวี สวัสดิรักษ์ 20. นาย กิตติศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช 21. นาย บุญเริง แซ่อ๋อง 22. นาย กฤษณา เครือแพทย์ *ขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออ่านข้อความในประกาศให้ละเอียดแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าฝึกในครั้งนี้...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ระดับ 1) รุ่นที่ 4/2562

ตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมรายงานหลักสูตรยกระดับ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ระดับ 1) รุ่นที่ 4/2562 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกผู้รับการฝึกเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวม 25 คน ตามรายละเอียดดังนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารายงานตัวพร้อมรับชุดการฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม 1. นาย ตะวัน ดำศรี 2. นาย ชาตรี สันติกุลเจริญ 3. นาย ทองคำ สุขารมย์ 4. นาย พยูร โยธารักษ์ 5. นาย ถาวร คำเกลี้ยง 6. นาย เลิศชัย ลิ่มสกุล 7. นาย เดชา พัฒนศรี 8. นาย ชาญชัย รัตนพันธุ์ 9. นาย ไพบูลย์ ทองน้อย 10. นาย สุภาพ เทพประชุม 11. นาย สุทธิวัฒน์ เลี้ยงไพศาล 12. นาย อำนาจ ศรีโนนลาน 13. นาย พิริยะ ตั้งบรรเจิด 14. นาย ปรีชา นาวิน 15. นาย คมสัน วุ่นศิลป 16. นาย ชิตพงษ์ คู่อรุณ 17. นาย ดัชนี วิจิตร์พันธ์ 18. นาย กฤตชัย ฝ้ายเพชร์ 19. นาย ปองพล กี่สิ้น 20. นาย บุญโชค ประทุม 21. นาย กฤษวะ ธนวัฒน์ 22. นาย พูลทวี สวัสดิรักษ์ 23. นาย กิตติศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช 24. นาย บุญเริง แซ่อ๋อง 25. นาย กฤษณา เครือแพทย์ *ขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออ่านข้อความในประกาศให้ละเอียดแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าฝึกในครั้งนี้... สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เลขที่ 1039 ม.15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 0 2315 3800