ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรม ช่างเชื่อมแม็ก (ประเภทเหล็กหนา) ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer-Managed Instruction) ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ โดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของตน โดยผู้ฝึกอบรมสามารถเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ศึกษาจากเว็บไซต์ www.dsd.go.th/dsdmlearning และแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning หรือสามารถฝึกตามชุดโมดูลการฝึก ซึ่งระบบการฝึกดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกในภาคทฤษฎี และการบริหารจัดการฝึกปฏิบัติดีขึ้น อีกทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วย

เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 30 ชม. ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Managed Instruction : CMI กำหนดรับสมัคร 9 - 31 มกราคม 2566 อบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 (อบรมด้วยระบบ CMI) อบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2566 (อบรมที่สถาบันฯ) คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อมฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.วรวุฒิ 084-1358060

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดฝึกอบรมช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1(ระยะเวลา 30 ชั่วโมง)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี เปฺิดฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2 (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) สมัครลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ประกาศฝึกอบรมสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 66-4 ก.พ. 66 สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สพร.นครศรีธรรมราช รับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ M - Learning สามารถสมัครฝึกอบรมทฤษฎีโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ android และ IOS ผ่าน application dsd m-learning ไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมฟรี มีวุฒิบัตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช อ.ชนะ จันทรสุวรรณ (098-5258906)

สนพ.สุรินทร์ ! รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 4 หลักสูตรยอดนิยม โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ

. ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถบริหารจัดการเวลาฝึกอบรมได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือที่ทำงาน และสามารถเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละคน หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก จะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา และจัดเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ตามหน่วยความสามารถและโมดูลการฝึก ทั้งนี้ เพื่อสร้างองคความรูให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/3YdWCnJ

สนพ.จันทบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น ฝึกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ระหว่างวันที่ 1- 15 ม.ค. 2566 ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี วันที่ 16-20 ม.ค. 65 ระหว่างวันที่ หลังจบการฝึกในหลักสูตรดังกล่าว จะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้ ในช่วงการฝึกภาคทฤษฎีจะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา แต่ละโมดูลการฝึก เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร : 0 3960 9856

รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

ฝึกอบรมความสามารถ CBT (Computer Base Training : CBT) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก 1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก 1 ปีขึ้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครและฝึกอบรมทฤษฎีโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Android และ IOS ผ่าน Application DSD m-Learning โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2565 เริ่มฝึกอบรมวันที่ 12-26 กันยายน 2565 หรือ ติดต่อ คุณกมลพรรณ อินริสพงศ์ โทร 0898788318 ในวันและเวลาราชการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก เหล็กหนา ระดับ1 จำนวน 30 ชม (ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ : CMI)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมแม็ก เหล็กหนา ระดับ1 จำนวน 30 ชม (ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ : CMI) กำหนดรับสมัคร 1 - 22 สิงหาคม 2565 อบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2565 อบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 22- 26 สิงหาคม 2565 คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูต - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก สมัครฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง โทรศัพท์ 038- 683951-3หรือ 086-1109271 อ.บุญนาย กงล้อม