ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

การพัฒนาบุคลากรฝึกด้วยวิธีออนไลน์(Online Training) กลุ่มผู้พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม 2563

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก โดยกลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและผู้ประเมิน จัดการฝึกอบรมแบบออนไลน์ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรฝึกของกรมทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 กรกฏาคม-10 สิงหาคม 2563 เพื่อพัฒนาบุคคลากรของกรมให้มีองค์ความรู้ ทักษะและวิธีการคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม และมีความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะในรูปแบบการจัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ในหน่วยฝึก และทบทวนการใช้งานโปรแกรมระบบการจัดฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ในการฝึกอบรมแบบออนไลน์

การฝึกอบรมแบบออนไลน์ของสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก จัดฝึกอบรมแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรฝึกและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 2 กค. - 11 สค. 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากเศรษฐกิจชุมชน โดยพัฒนาสมรรถนะทางด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอคีรีมาศ ภายใต้ตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย เร่งสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานรากเศรษฐกิจชุมชน โดยพัฒนาสมรรถนะทางด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอคีรีมาศ ภายใต้ตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป ขยายฐานตลาดเชิงพาณิชย์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดสร้างอาชีพบ้านบนคุย ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

รถยกสินค้าไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1

วันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานได้จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ณ บริษัท คูโบต้าทั่งทองจำกัด อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร จำนวน 27 คน

ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่อำนาจเจริญ ติดตามผลงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 14 ก.ค. 63 นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ) โดยประสานความร่วมมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ SMEs ระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สาขา การปลูกและแปรรูปอ้อยคั้นน้ำอินทรีย์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ ส.สตีฟออแกนิคฟาร์ม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

แจ้งการDownload โปรแกรมเพื่อปรับปรุงรุ่น(Version) ของโปรแกรมจัดการฝึกของผู้ดูแลระบบ (DSD Admin) สำหรับใช้งานบน ระบบปฏิบัติการ Windows เป็นรุ่นล่าสุด V.0.2.38

ผู้ดูแลระบบของหน่วยฝึกสามารถเข้าไป Download เพื่อปรับปรุงรุ่นได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/download/ โดยเข้าไปที่ เมนู ผู้ดูแลระบบงาน 1.1 โปรแกรมระบบ CMI สำหรับใช้งานบน ระบบปฏิบัติการ Windows (คลิก Download เพื่อติดตั้งบน windows)

สนพ.สุรินทร์ ขยายเวลาการรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT)

อยู่บ้าน อยู่ที่ทำงาน หรือ อยู่ที่ไหนก็สามารถฝึกอบรมได้เพียงท่านเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยเฉพาะสาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเครื่องปรับอากาศ และช่างเชื่อม ซึ่งจะตอบโจทย์ให้กับกลุ่มผู้ที่ต้องการหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในส่วน 25 คะแนน (ส่วนเกี่ยวกับการศึกษาหรือประสบการณ์) หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) นี้จะเป็นตัวช่วยท่านได้ สำหรับใครไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้โดยตรง หรือ สำหรับใครที่ทำงานด้านนี้แต่ไม่มีหนังสือรับรองจากนายจ้าง สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนีเป็นต้นไป ถึง 11 มิ.ย.63 นี้ ลิงค์สมัคร http://osd.wisdom-ict.com/

ขอความความร่วมมือ เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทุกท่าน อย่าแก้ไข ลบ เปลี่ยนแปลงไฟล์ข้อมูลหลักสูตร 4 สาขา

ขอความความร่วมมือ เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกทุกท่าน อย่าแก้ไข ลบ เปลี่ยนแปลงไฟล์ข้อมูลทั้งหมดในหลักสูตร 4 สาขา ที่พัฒนาโดยที่ปรึกษา ก่อนได้รับอนุญาตจากกรม มี 4 สาขา -สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ทั้ง 3 ระดับ -สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ทั้ง 2 ระดับ -สาขาช่างเชื่อมแม๊ก ทั้ง 3 ระดับ -สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ทั้ง 3 ระดับ ทั้ง 4 สาขา จะมีสื่อการเรียนรู้ และแบบทดสอบ ในแต่ละหัวข้อ/โมดูล อนึ่งหากท่านมีความประสงค์จะเปิดฝึกอบรมแบบออนไลน์ ขอความกรุณาท่านตรวจสอบหลักสูตร และโมดูลการฝึกว่ามีเนื้อหาการเรียนรู้ สื่อการฝึก คู่มือเอกสารการฝึกและแบบทดสอบ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏในหลักสูตรดังกล่าวครบเรียบร้อยหรือไม่ ก่อนการประชาสัมพันธ์การฝึกและเปิดรับสมัครฝึกอบรมทางออนไลน์ ทุกครั้ง

รับสมัครฝึกอบรมอาชีพออนไลน์ ช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับ 1

รับสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ รับสมัครฝึกทักษะฝีมือ ผ่านระบบ CMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0531210012 สมัครได้ที่ : http://mlearning.dsd.go.th/public/register/training

รับสมัครฝึกอาชีพออนไลน์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร รับสมัครฝึกทักษะฝีมือ ผ่านออนไลน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.043643765-9