ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 มิ.ย.2566 เริ่มฝึก 1 - 31 ก.ค. 2566

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 มิ.ย.2566 เริ่มฝึก 1 - 31 ก.ค. 2566 ************ กำหนดการ ************ 1. สมัครเข้าฝึกอบรมผ่านช่องทาง DSD m - Learning ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 มิ.ย. 2566 2. หลังจากสมัครฝึกในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการทดสอบความรู้เบื้องต้น ในระบบ DSD m - Learning 3. สถาบันฯ จะแจ้งผู้ผ่านการพิจารณาตามข้อมูลติดต่อที่สมัครไว้ 4. เริ่มฝึกอบรมภาคทฤษฎี ด้วยตนเอง ผ่านระบบ DSD m - Learning ระหว่างวันที่ 1 - 14 ก.ค. 2566 5. เริ่มฝึกปฏิบัติจริง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 31 ก.ค. 2566 ******************************************* คุณสมบัติของผู้สม้ครเข้าฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ ******************************************* 1) ผู้เข้ารับการฝึกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2) มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 3) อยู่ในระหว่างการฝึกศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีสุดท้ายในสาขาที่จะฝึกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 4) ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ********************** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ********************** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : 035 969917 , 08 6802 4809 อ.สิรพัชร์