ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย รับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI

image01

สพร.20 เชียงรายเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CMI (Computer Managed Instruction) สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ และทักษะด้านอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฏีด้วยตนเองผ่านแอบพริเคชั่น DSD m-Learning นับตั้งแต่วันนที่ได้รับการอนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 19 เมษายน 2566 ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกผ่านแอปพริเคชั่น DSD m-Learning โดยดาวน์โหลดจาก Play Store โดยคุณสมบัติของผู้สม้ครเข้าฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ 1. ผู้เจ้ารับการฝึกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 3. อยู่ในระหว่างการฝึกศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีสุดท้ายในสาขาที่จะฝึกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 4. ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง