ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สพร. 43 ตาก

image01

รับสมัครฝึกอบรม สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2566 คุณสมบัติของผู้สม้ครเข้าฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการฝึกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2) มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 3) อยู่ในระหว่างการฝึกศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีสุดท้ายในสาขาที่จะฝึกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 4) ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ติดต่อได้ทาง Line ID : 0953644216 อ.เทิด