ข่าวสาร

เปิดฝึกอบรม สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้ จนท.สพร.32 จันทบุรี ทดสอบระบบ