ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ รับสมัครฝึกอบรม (CMI)

รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก Computer Managed Instruction (CMI) - อายุ 18 ปี ขึ้นไป ฝึกอบรม วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2566 - มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทฤษฎี : ฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMI) - เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้าหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติ : วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ - เข้าฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม - สมัครฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566

สนพ.แพร่ รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ประจำปี 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถบริหารจัดการเวลาฝึกอบรมได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือที่ทำงาน และสามารถเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละคน หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก จะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา และจัดเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ตามหน่วยความสามารถและโมดูลการฝึก ทั้งนี้ เพื่อสร้างองคความรูให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก CMI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก Computer Managed Instruction (CMI) หลักสูตร ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2566 และเริ่มฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ในภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม และสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน โดยสมัครได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/

สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพานิชย์ ระดับ 2

สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 14 กันยายน 2566

สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

สพร.15 พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการฝึกอบรมตามความสามารถ (CBT) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 14 กันยายน 2566

สนพ.อุทัยธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI หลักสูตร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 21 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบ CMI ผ่านทางลิงค์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ หรือดาวโหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android ผ่าน Google play store หรือ IOS ผ่าน App store : DSD M-Leaning และเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 - 20 สิงหาคม 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 มิ.ย.2566 เริ่มฝึก 1 - 31 ก.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 มิ.ย.2566 เริ่มฝึก 1 - 31 ก.ค. 2566 ************ กำหนดการ ************ 1. สมัครเข้าฝึกอบรมผ่านช่องทาง DSD m - Learning ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 มิ.ย. 2566 2. หลังจากสมัครฝึกในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการทดสอบความรู้เบื้องต้น ในระบบ DSD m - Learning 3. สถาบันฯ จะแจ้งผู้ผ่านการพิจารณาตามข้อมูลติดต่อที่สมัครไว้ 4. เริ่มฝึกอบรมภาคทฤษฎี ด้วยตนเอง ผ่านระบบ DSD m - Learning ระหว่างวันที่ 1 - 14 ก.ค. 2566 5. เริ่มฝึกปฏิบัติจริง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 31 ก.ค. 2566 ******************************************* คุณสมบัติของผู้สม้ครเข้าฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ ******************************************* 1) ผู้เข้ารับการฝึกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2) มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 3) อยู่ในระหว่างการฝึกศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีสุดท้ายในสาขาที่จะฝึกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 4) ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ********************** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ********************** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี โทรศัพท์ : 035 969917 , 08 6802 4809 อ.สิรพัชร์

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สพร. 43 ตาก

รับสมัครฝึกอบรม สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2566 คุณสมบัติของผู้สม้ครเข้าฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ 1) ผู้เข้ารับการฝึกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2) มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 3) อยู่ในระหว่างการฝึกศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีสุดท้ายในสาขาที่จะฝึกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 4) ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง ติดต่อได้ทาง Line ID : 0953644216 อ.เทิด

สนพ.แพร่ เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถบริหารจัดการเวลาฝึกอบรมได้ด้วยตนเองที่บ้านหรือที่ทำงาน และสามารถเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละคน หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก จะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา และจัดเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ตามหน่วยความสามารถและโมดูลการฝึก ทั้งนี้ เพื่อสร้างองคความรูให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย รับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ด้วยระบบ CMI

สพร.20 เชียงรายเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CMI (Computer Managed Instruction) สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ และทักษะด้านอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฏีด้วยตนเองผ่านแอบพริเคชั่น DSD m-Learning นับตั้งแต่วันนที่ได้รับการอนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 19 เมษายน 2566 ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกผ่านแอปพริเคชั่น DSD m-Learning โดยดาวน์โหลดจาก Play Store โดยคุณสมบัติของผู้สม้ครเข้าฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้ 1. ผู้เจ้ารับการฝึกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 3. อยู่ในระหว่างการฝึกศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีสุดท้ายในสาขาที่จะฝึกอบรม โดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะฝึกอบรม หรือ 4. ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง