ข่าวสาร

เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างเครื่องปร้ับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Managed Instruction : CMI กำหนดรับสมัคร 9 - 30 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 อบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 (อบรมด้วยระบบ CMI) อบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567 (อบรมที่สถาบันฯ) รายละเอียด / คุณสมบัติ - อบรมฟรี - อายุ 18 ปี ขึ้นไป - เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเครื่องปรับอากาศฯ