ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

ประกาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓ ชลบุรี

ความสามารถ CBT (Computer Base Training : CBT) จำนวน 3 สาขา สาขาละ 20 คน 1.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จำนวน 7 โมดูล 80 ชั่วโมง 2.ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 10 โมดูล 82 ชั่วโมง 3.ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 7 โมดูล 85 ชั่วโมง สามารถสมัครและฝึกอบรมทฤษฎีโดยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ Android และ IOS ผ่าน Application DSD m-Learning คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึก 1.อายุ 18 ปี ขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก 1 ปีขึ้นไป สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (อบรมได้ไม่ต้องรอครบจำนวน) โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน อ.ประสิทธิ์ 091-8781221

สนพ.ฉะเชิงเทรา >>> ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ประกาศรับสมัครฝึกอบรม CMI หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบ CMI ผ่านทางลิงค์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในระบบ Android ผ่าน Google play store : DSD M-Learning และเริ่มฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 สิงหาคม 2564

ประกาศรับสมัคร หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

ประกาศรับสมัคร หลักสูตรช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

กลุ่มไลน์ สำหรับผู้สมัครฝึกอบรม ด้วยระบบ CMI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รับสมัครด่วน สาขา การซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (ทหาร/ตำรวจ) รุ่นที่ 4/2564 สาขา ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมวันที่ 8 – 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. โดยทำการฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

รับสมัครด่วน สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

เปิดฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รุ่นที่ 5/2564 สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวนชั่วโมงฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2564 เวลา 8:30 – 17:00 น. โดยทำการฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

รับสมัครด่วน !! สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (รุ่นที่ 2 )

ด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตร การฝึกตามความสามารถ (Competency Based Training : CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD M-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ที่บ้านหรือที่ทำงาน และสามารถเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละคน หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้ สำหรับการฝึกภาคปฏิบัติ และการประเมินความรู้ความสามารถกับหน่วยฝึก จะมีครูฝึกคอยให้คำปรึกษา แนะนำและจัดเตรียมความพร้อมการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดเตรียมและดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ ตามโมดูลการฝึก ทั้งนี้ เพื่อสร้างองคความรูให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานแก่แรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ) รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้ สมัครออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/2XxTwwt สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อ.ปู (ปัญญา) โทร : 088-377-8987 ID Line : wisdomict

เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถสำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่1/2564

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถขอเชิญบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถสำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยรูปแบบดิจิทัลแก่บุคคลากรกรม กำหนดการรับสมัคร: -เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 กันยายน 2564 -เข้าเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 26 กันยายน 2564 เนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ -หลักสูตรมีเนื้อหา 5 โมดูล -เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมเรียนออนไลน์ DSD m-Learning -ในแต่ละหัวข้อมีสื่อการเรียนรู้รูปแบบวีดิทัศน์สั้นๆ(VDO Clip) และสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Pdf) -ประเมินความรู้ความเข้าใจด้วยการทำแบบทดสอบออนไลน์ ในโปรแกรม DSD m-Learning เว็บไซต์การสมัครเข้ารับการฝึก http://mlearning.dsd.go.th/public/ รายละเอียดการสมัครตามหนังสือแจ้งเวียน เรื่อง การประชาสัมพันธ์การฝึกออนไลน์หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ ของสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ การประกาศผลการรับสมัคร -แจ้งผลการสมัครในวันถัดไป -แจ้งผลการสมัครทาง e-mai ,ทางโทรศัพท์ของผู้สมัคร และทาง Line กลุ่มตามที่ระบุในคู่มือ -ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ -ผู้รับการฝึก Download โปรแกรม DSD m-Learning เข้าเรียนออนไลน์ ตามที่ระบุในคู่มือ หรือ ที่เว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/download/ (หัวข้อ ผู้รับการฝึก เลือกการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ Smartphone(ระบบปฏิบัติการ Android ) หรือ คอมพิวเตอร์(ระบบปฏิบัติการ Windows) -ประกาศผลผู้จบการฝึก ทางเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line ID : komtach2556

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1/ 2564 ระหว่าง 15/2/2564 ถึง 26/9/2564 1.นายพิชยนันท์ ทองศิริ 2.นายอภิวัฒน์ ผดงวงศ์ 3.นายสมบูรณ์ รักษ์วงษ์ 4.นางสาวเฉลิมขวัญ จันตูม 5.นายจักรวาล ทิพย์มาลัย 6.นายพงษ์ศักดิ์ ธนเสนีวัฒน์ 7.นายพิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์ 8.นางสาวสุธีรา เขียวกันยะ 9.นางสาวชลธิชา อ่องทุน 10.นายอิทธิพล ยรรยง 11.ธีรยุทธ ถุงทอง 12.นางสาวปวีณา ทองดี 13. นางสาวสุรัชวดี สุภาพ 14.นายกิติพงษ์ กันฟอง 15.นางสาววลัยพร คธินทรโรจน์ 16.นายชาญชัย พรมผุย 17.นางสาวอภัสรา ชาวนาใต้ 18.นายธนาวุฒิ วัจฉลพงษ์ 19.นายสำรอง สุวรรณ์ 20.นายพินิจ ประภากรวิไล 21. นายวรวุฒิ นกหรีด 22.นางช่อผกา ยงค์หนู 23.นางสาววัลภา นาคนฤมิตร 24. นางสาวปรียาพร สุขใจ 25.นายชัยกฤต เรือนวงค์ 26.นายประสิทธิ์ แก้วนิยม 27.นายคมธัช รัตนคช 28.นางสาวปรียาพร สุขใจ 29.นายปรมี สังขชวะสุทธิ์ 30.นายนพคุณ พิมุขกรพงศ์ 31.นายนพปฎล ชาติกระพันธุ์ 32.นางสาวจันทรา โกสิวาล 33.นายสมชาย บุญเทพ 34.นางสาวนารีรัตน์ เมธยานันท์ 35.นายศรชัย ศรีพันลม วันประกาศรายชื่อเพิ่มเติม: วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ท่านสามารถสมัครเข้ารับการฝึกได้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564) Download โปรแกรมสำหรับเข้าเรียน ได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/download/ -หัวข้อ ผู้รับการฝึก เลือกการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ Smartphone(ระบบปฏิบัติการ Android ) หรือ คอมพิวเตอร์(ระบบปฏิบัติการ Windows)

ข่าวการ Update โปรแกรมระบบงาน

ตามที่ผู้ใช้งานเคยพบปัญหาการที่ผู้สมัครเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ในระบบCMI แล้วการสมัครเข้าเรียนดังกล่าวเกิดปัญหากรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ตามขั้นตอน แต่เมื่อต้องการสมัครใหม่ หรือกลับไปกรอกข้อมูลการสมัครอีกครั้ง พบว่าไม่สามารถเลือกหลักสูตรเดิมที่ต้องการได้ ดังนั้นทางผู้พัฒนาของที่ปรึกษาฯ จึงทำปุ่ม “ยกเลิกการสมัคร” ของผู้สมัครคนที่ไม่สามารถเลือกหลักสูตรเดิมที่ต้องการ ให้สามารถกลับไปเลือกได้ ทั้งนี้ ให้ท่าน Update โปรแกรมใหม่มาติดตั้ง โดยDownloadที่เว็บไซต์ mlearning.dsd.go.th/download สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: komtach2556