ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2564

image01

ตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2564 นั้น บัดนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวม 5 คน ตามรายชื่อ ดังนี้ รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม 1. นายณัฐพงศ์ นาคบัว 2. นายวันชัย วงษ์แก้ว 3. นายวสันต์ ศรีสร้อย 4. นางสาวบุณยวีร์ มีสีสุข 5. นางสาวพิชยา เทพณรงค์ * ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เข้าฝึกอบรมตามวัน/เวลา ตามที่แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้ ** ขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออ่านข้อความในประกาศให้ละเอียดแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าฝึกในครั้งนี้...