ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถสำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่1/2564

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถขอเชิญบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถสำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยรูปแบบดิจิทัลแก่บุคคลากรกรม กำหนดการรับสมัคร: -เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 กันยายน 2564 -เข้าเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 26 กันยายน 2564 เนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ -หลักสูตรมีเนื้อหา 5 โมดูล -เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมเรียนออนไลน์ DSD m-Learning -ในแต่ละหัวข้อมีสื่อการเรียนรู้รูปแบบวีดิทัศน์สั้นๆ(VDO Clip) และสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Pdf) -ประเมินความรู้ความเข้าใจด้วยการทำแบบทดสอบออนไลน์ ในโปรแกรม DSD m-Learning เว็บไซต์การสมัครเข้ารับการฝึก http://mlearning.dsd.go.th/public/ รายละเอียดการสมัครตามหนังสือแจ้งเวียน เรื่อง การประชาสัมพันธ์การฝึกออนไลน์หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ ของสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ การประกาศผลการรับสมัคร -แจ้งผลการสมัครในวันถัดไป -แจ้งผลการสมัครทาง e-mai ,ทางโทรศัพท์ของผู้สมัคร และทาง Line กลุ่มตามที่ระบุในคู่มือ -ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ -ผู้รับการฝึก Download โปรแกรม DSD m-Learning เข้าเรียนออนไลน์ ตามที่ระบุในคู่มือ หรือ ที่เว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/download/ (หัวข้อ ผู้รับการฝึก เลือกการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ Smartphone(ระบบปฏิบัติการ Android ) หรือ คอมพิวเตอร์(ระบบปฏิบัติการ Windows) -ประกาศผลผู้จบการฝึก ทางเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line ID : komtach2556

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1/ 2564 ระหว่าง 15/2/2564 ถึง 26/9/2564 1.นายพิชยนันท์ ทองศิริ 2.นายอภิวัฒน์ ผดงวงศ์ 3.นายสมบูรณ์ รักษ์วงษ์ 4.นางสาวเฉลิมขวัญ จันตูม 5.นายจักรวาล ทิพย์มาลัย 6.นายพงษ์ศักดิ์ ธนเสนีวัฒน์ 7.นายพิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์ 8.นางสาวสุธีรา เขียวกันยะ 9.นางสาวชลธิชา อ่องทุน 10.นายอิทธิพล ยรรยง 11.ธีรยุทธ ถุงทอง 12.นางสาวปวีณา ทองดี 13. นางสาวสุรัชวดี สุภาพ 14.นายกิติพงษ์ กันฟอง 15.นางสาววลัยพร คธินทรโรจน์ 16.นายชาญชัย พรมผุย 17.นางสาวอภัสรา ชาวนาใต้ 18.นายธนาวุฒิ วัจฉลพงษ์ 19.นายสำรอง สุวรรณ์ 20.นายพินิจ ประภากรวิไล 21. นายวรวุฒิ นกหรีด 22.นางช่อผกา ยงค์หนู 23.นางสาววัลภา นาคนฤมิตร 24. นางสาวปรียาพร สุขใจ 25.นายชัยกฤต เรือนวงค์ 26.นายประสิทธิ์ แก้วนิยม 27.นายคมธัช รัตนคช 28.นางสาวปรียาพร สุขใจ 29.นายปรมี สังขชวะสุทธิ์ 30.นายนพคุณ พิมุขกรพงศ์ 31.นายนพปฎล ชาติกระพันธุ์ 32.นางสาวจันทรา โกสิวาล 33.นายสมชาย บุญเทพ 34.นางสาวนารีรัตน์ เมธยานันท์ 35.นายศรชัย ศรีพันลม วันประกาศรายชื่อเพิ่มเติม: วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ท่านสามารถสมัครเข้ารับการฝึกได้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564) Download โปรแกรมสำหรับเข้าเรียน ได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/download/ -หัวข้อ ผู้รับการฝึก เลือกการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ Smartphone(ระบบปฏิบัติการ Android ) หรือ คอมพิวเตอร์(ระบบปฏิบัติการ Windows)

ข่าวการ Update โปรแกรมระบบงาน

ตามที่ผู้ใช้งานเคยพบปัญหาการที่ผู้สมัครเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ในระบบCMI แล้วการสมัครเข้าเรียนดังกล่าวเกิดปัญหากรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ตามขั้นตอน แต่เมื่อต้องการสมัครใหม่ หรือกลับไปกรอกข้อมูลการสมัครอีกครั้ง พบว่าไม่สามารถเลือกหลักสูตรเดิมที่ต้องการได้ ดังนั้นทางผู้พัฒนาของที่ปรึกษาฯ จึงทำปุ่ม “ยกเลิกการสมัคร” ของผู้สมัครคนที่ไม่สามารถเลือกหลักสูตรเดิมที่ต้องการ ให้สามารถกลับไปเลือกได้ ทั้งนี้ ให้ท่าน Update โปรแกรมใหม่มาติดตั้ง โดยDownloadที่เว็บไซต์ mlearning.dsd.go.th/download สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID: komtach2556

รับสมัครฝึกออนไลน์ สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ประกาศรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ (CMI) สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2564 โทร.042-643765-9

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดรับสมัครฝึกอบรมช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร เปิดรับสมัครฝึกอบรมช่างเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ1

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา รับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการฝึก Computer Managed Instruction (CMI) ใน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 8 มกราคม 2564 และเริ่มฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ในภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 9 - 24 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรม และสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2564 Download คู่มือการฝึกอบรมออนไลน์ได้ที่ : http://mlearning.dsd.go.th/download/files/trainee.pdf ผู้สนใจสามารถสัมครฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/ และเข้าฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน Application DSD m-Learning

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์

สถาบันพัฒนาฝีืมือแรงงาน8นครสวรรค์ ฝึกอบรมออนไลน์ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CMI (Computer Managed Instruction) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ และทักษะด้านอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฏีด้วยตนเองผ่านแอบพริเคชั่น DSD m-Learning นับตั้งแต่วันนที่ได้รับการอนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 - 26 มีนาคม 2564 ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกผ่านแอปพริเคชั่น DSD m-Learning โดยดาวน์โหลดจาก Play Store

สพร.20 เชียงรายเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CMI (Computer Managed Instruction) สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1

สพร.20 เชียงรายเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CMI (Computer Managed Instruction) สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถ และทักษะด้านอาชีพ ให้มีศักยภาพการทำงานที่สูงขึ้น โดยดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฏีด้วยตนเองผ่านแอบพริเคชั่น DSD m-Learning นับตั้งแต่วันนที่ได้รับการอนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้ารับการฝึกผ่านแอปพริเคชั่น DSD m-Learning โดยดาวน์โหลดจาก Play Store