ข่าวสาร

รับสมัครด่วน สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก

image01

เปิดฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รุ่นที่ 5/2564 สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวนชั่วโมงฝึก 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2564 เวลา 8:30 – 17:00 น. โดยทำการฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่