ข่าวสาร

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

image01

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1/ 2564 ระหว่าง 15/2/2564 ถึง 26/9/2564 1.นายพิชยนันท์ ทองศิริ 2.นายอภิวัฒน์ ผดงวงศ์ 3.นายสมบูรณ์ รักษ์วงษ์ 4.นางสาวเฉลิมขวัญ จันตูม 5.นายจักรวาล ทิพย์มาลัย 6.นายพงษ์ศักดิ์ ธนเสนีวัฒน์ 7.นายพิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์ 8.นางสาวสุธีรา เขียวกันยะ 9.นางสาวชลธิชา อ่องทุน 10.นายอิทธิพล ยรรยง 11.ธีรยุทธ ถุงทอง 12.นางสาวปวีณา ทองดี 13. นางสาวสุรัชวดี สุภาพ 14.นายกิติพงษ์ กันฟอง 15.นางสาววลัยพร คธินทรโรจน์ 16.นายชาญชัย พรมผุย 17.นางสาวอภัสรา ชาวนาใต้ 18.นายธนาวุฒิ วัจฉลพงษ์ 19.นายสำรอง สุวรรณ์ 20.นายพินิจ ประภากรวิไล 21. นายวรวุฒิ นกหรีด 22.นางช่อผกา ยงค์หนู 23.นางสาววัลภา นาคนฤมิตร 24. นางสาวปรียาพร สุขใจ 25.นายชัยกฤต เรือนวงค์ 26.นายประสิทธิ์ แก้วนิยม 27.นายคมธัช รัตนคช 28.นางสาวปรียาพร สุขใจ 29.นายปรมี สังขชวะสุทธิ์ 30.นายนพคุณ พิมุขกรพงศ์ 31.นายนพปฎล ชาติกระพันธุ์ 32.นางสาวจันทรา โกสิวาล 33.นายสมชาย บุญเทพ 34.นางสาวนารีรัตน์ เมธยานันท์ 35.นายศรชัย ศรีพันลม วันประกาศรายชื่อเพิ่มเติม: วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ท่านสามารถสมัครเข้ารับการฝึกได้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564) Download โปรแกรมสำหรับเข้าเรียน ได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/download/ -หัวข้อ ผู้รับการฝึก เลือกการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ Smartphone(ระบบปฏิบัติการ Android ) หรือ คอมพิวเตอร์(ระบบปฏิบัติการ Windows)