ข่าวสาร

เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถสำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่1/2564

image01

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถขอเชิญบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถสำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรกรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2557 และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยรูปแบบดิจิทัลแก่บุคคลากรกรม กำหนดการรับสมัคร: -เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 10 กันยายน 2564 -เข้าเรียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 26 กันยายน 2564 เนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ -หลักสูตรมีเนื้อหา 5 โมดูล -เรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมเรียนออนไลน์ DSD m-Learning -ในแต่ละหัวข้อมีสื่อการเรียนรู้รูปแบบวีดิทัศน์สั้นๆ(VDO Clip) และสื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Pdf) -ประเมินความรู้ความเข้าใจด้วยการทำแบบทดสอบออนไลน์ ในโปรแกรม DSD m-Learning เว็บไซต์การสมัครเข้ารับการฝึก http://mlearning.dsd.go.th/public/ รายละเอียดการสมัครตามหนังสือแจ้งเวียน เรื่อง การประชาสัมพันธ์การฝึกออนไลน์หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ ของสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ การประกาศผลการรับสมัคร -แจ้งผลการสมัครในวันถัดไป -แจ้งผลการสมัครทาง e-mai ,ทางโทรศัพท์ของผู้สมัคร และทาง Line กลุ่มตามที่ระบุในคู่มือ -ประกาศรายชื่อผู้สมัครทางเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ -ผู้รับการฝึก Download โปรแกรม DSD m-Learning เข้าเรียนออนไลน์ ตามที่ระบุในคู่มือ หรือ ที่เว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/download/ (หัวข้อ ผู้รับการฝึก เลือกการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ Smartphone(ระบบปฏิบัติการ Android ) หรือ คอมพิวเตอร์(ระบบปฏิบัติการ Windows) -ประกาศผลผู้จบการฝึก ทางเว็บไซต์ http://mlearning.dsd.go.th/public/ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line ID : komtach2556