ข่าวสาร

รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประเภท การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

image01

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประเภท การฝึกตามความสามารถ (CBT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยคอมพิวเตอร์ CMI (Computer Managed Instruction) และดำเนินการฝึกอบรมภาคทฤษฎีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น DSD m-Learning ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมสามารถบริหารจัดการเวลาในการฝึกอบรมได้ด้วยตนเอง และสามารถเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติตามความพร้อมของผู้รับการฝึกแต่ละบุคคล หรือ ตามแผนการฝึกอบรมที่หน่วยฝึกกำหนดไว้ เพื่อสร้างองคความรูให้สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน พัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพตามมาตรฐานสากล และรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ จึงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ) รายละเอียดตามเอกสารแนบ