ข่าวสาร

รับสมัครฝึกอบรม การเขียนโปรแกรม สาขาเทคโนโลยีการเปิด- ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบดิจิตอลควบคุมสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพด้วยตนเอง

image01

รับสมัครฝึกอบรม การเขียนโปรแกรม สาขาเทคโนโลยีการเปิด- ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบดิจิตอลควบคุมสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างบุคลากรด้านการผลิตอุปกรณ์ช่วยเย็บให้มีความสามารถ ดังนี้ 2.ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 4..แก้ไขปัญหาการโปรแกรมที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง 5.ออกแบบวงจรการทำงานชนิดต่างๆได้อย่างถูกต้อง 6.บริหารงาน/การประมาณการค่าบริการได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาหลักๆมีดังนี้ การเขียนโปรแกรมโค๊ดสั่งงาน ติดตั้ง App Blynk และการตั้งค่าบนมือถือ ติดตั้งโปรแกรมอาร์ดูโน่บนคอมพิวเตอร์ สัญญาลักษณ์ในการเขียนโปรแกรม การนำเสนอทฤษฎี ระบบอนาล็อก และทฤษฎีระบบดิจิตอล ความรู้ เรื่องระบบเปิด-ปิดไฟ ฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆที่ต้องการใช้ งานพร้อมทั้งสาธิตแสดงของจริงของการใช้งาน โดยใช้โทรศัพท์มือถือสั่งงาน จากระบบดิจิตอล ไปสั่งงานระบบอนาล็อกให้ทำงาน1.การนำเสนอหลักการติดตั้งโปรแกรม Application อาร์ดูโน่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน เพื่อทำการ Setup โปรแกรมระบบดิจิตอลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.การติดตั้งโปรแกรม Application ต่างๆโดย Download โปรแกรม Application ที่จะใช้งานและติดตั้ง App Blynk . 3.ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมที่จะทำงานลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินการ Setup โปรแกรมต่างๆ แล้วดำเนินการ Setup โปรแกรม Application ลงบน โทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งดำเนินการตั้งค่าต่างๆ 4.วิธีการสร้าง Menu ต่างๆ การเขียนโปรแกรม CODE สั่งงานระบบเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ทำความเข้าใจใน Menu แต่ละ Menu ว่า มีความหมายว่าอะไร 1.Blynk_Relay_8_RelayLED หมายถึง โปรแกรมหลักที่จะเขียนโปรแกรม Application ให้สั่งงานและการต่อขาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ อะไรบ้าง ซึ่งในหน้านี้มี 3 ส่วน 1.ส่วนหัว 2.ส่วน void setup () 3. void loop () ในแต่ละส่วนมีอะไรบ้าง 2.การบันทึกลงในหน่วยความจำ ( Memory) ในบันทึกการเขียนโปรแกรม หมายถึง มีไว้สำหรับเขียนเตือนความจำว่า CODE บรรทัดนี้มีเพื่ออะไร อย่างไร ในการเขียนคำสั่ง ป้องกันการลืม 3.ความหมาย CODE ในแต่ละตัว สัญลักษณ์ในการเขียนโปรแกรม 1.การฝึกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรม CODE สั่งงานระบบการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 2.การต่อขาต่างๆใน Mainboard อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการต่อวงจรต่างๆ เพื่อใช้งาน ให้ระบบเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้ การปรับแต่งหน้าต่างโปรแกรม Application เพื่อการใช้งาน ความหมายที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ ให้ใช้งานตามคำสั่งที่เขียน CODE การฝึกปฏิบัติจริงการทดสอบการใช้งานจริง การเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ชนิดต่างๆ การนำระบบเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า จากโทรศัพท์มือถือนำไปประยุกต์ในการใช้ งานอื่นๆตามที่ต้องการ ทดสอบแบบฝึกหัด ในการประยุกต์การใช้งานเบื้องต้น มีคู่มือให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดหาอุปกรณ์ ฝึกด้วยตนเอง ตามแบบฝึกอบรมที่กำหนดไว้ สมัครผ่านเข้ากลุ่ม Line เพื่อติดประสานงาน สาขาเทคโนโลยีการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระบบดิจิตอลควบคุมสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างมืออาชีพด้วยตนเอง