ข่าวสาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครการฝึกอบรมหลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 จำนวน 30 ชม.(ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ : CMI)

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 30 ชม. ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Managed Instruction : CMI กำหนดรับสมัคร 2 - 31 พฤษภาคม 2565 อบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 1 - 24 มิถุนายน 2565 อบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565 คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาการฝึก สมัครฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-969917 หรือ 085-1604350 อ.ประสาน