ข่าวสาร

เปิดรับสมัครฝึกอบรม สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

image01

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 30 ชม. ด้วยระบบการจัดการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ Computer Managed Instruction : CMI กำหนดรับสมัคร 9 - 31 มกราคม 2566 อบรมภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 3 มี.ค. 2566 (อบรมด้วยระบบ CMI) อบรมภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2566 (อบรมที่สถาบันฯ) คุณสมบัติผู้สมัครอบรม - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ - มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร - ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง - จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า - เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านช่างเชื่อมฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.วรวุฒิ 084-1358060