ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2561

image01

ตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2561 นั้น บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวม 22 คน ตามรายละเอียดดังนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารายงานตัวพร้อมรับชุดการฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ในวันที่ 1 มกราคม 2562 รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม 1. นาย ตะวัน ดำศรี 2. นาย ชาตรี สันติกุลเจริญ 3. นาย ทองคำ สุขารมย์ 4. นาย พยูร โยธารักษ์ 5. นาย ถาวร คำเกลี้ยง 6. นาย เลิศชัย ลิ่มสกุล 7. นาย ชาญชัย รัตนพันธุ์ 8. นาย ไพบูลย์ ทองน้อย 9. นาย สุภาพ เทพประชุม 10. นาย สุทธิวัฒน์ เลี้ยงไพศาล 11. นาย พิริยะ ตั้งบรรเจิด 12. นาย ปรีชา นาวิน 13. นาย คมสัน วุ่นศิลป 14. นาย ชิตพงษ์ คู่อรุณ 15. นาย ดัชนี วิจิตร์พันธ์ 16. นาย กฤตชัย ฝ้ายเพชร์ 17. นาย ปองพล กี่สิ้น 18. นาย กฤษวะ ธนวัฒน์ 19. นาย พูลทวี สวัสดิรักษ์ 20. นาย กิตติศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช 21. นาย บุญเริง แซ่อ๋อง 22. นาย กฤษณา เครือแพทย์ *ขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออ่านข้อความในประกาศให้ละเอียดแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าฝึกในครั้งนี้...