ข่าวสาร

หมวดหมู่

หน่วยฝึกอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2564

ตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2564 นั้น บัดนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวม 5 คน ตามรายชื่อ ดังนี้ รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม 1. นายณัฐพงศ์ นาคบัว 2. นายวันชัย วงษ์แก้ว 3. นายวสันต์ ศรีสร้อย 4. นางสาวบุณยวีร์ มีสีสุข 5. นางสาวพิชยา เทพณรงค์ * ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เข้าฝึกอบรมตามวัน/เวลา ตามที่แจ้งประชาสัมพันธ์ไว้ ** ขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออ่านข้อความในประกาศให้ละเอียดแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าฝึกในครั้งนี้...

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกออนไลน์ หลักสูตรการรับรองความรู้ความสามารถ สำหรับบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1/ 2564 ระหว่าง 15/2/2564 ถึง 26/9/2564 1.นายพิชยนันท์ ทองศิริ 2.นายอภิวัฒน์ ผดงวงศ์ 3.นายสมบูรณ์ รักษ์วงษ์ 4.นางสาวเฉลิมขวัญ จันตูม 5.นายจักรวาล ทิพย์มาลัย 6.นายพงษ์ศักดิ์ ธนเสนีวัฒน์ 7.นายพิเชฐ สุรินทนนท์รักษ์ 8.นางสาวสุธีรา เขียวกันยะ 9.นางสาวชลธิชา อ่องทุน 10.นายอิทธิพล ยรรยง 11.ธีรยุทธ ถุงทอง 12.นางสาวปวีณา ทองดี 13. นางสาวสุรัชวดี สุภาพ 14.นายกิติพงษ์ กันฟอง 15.นางสาววลัยพร คธินทรโรจน์ 16.นายชาญชัย พรมผุย 17.นางสาวอภัสรา ชาวนาใต้ 18.นายธนาวุฒิ วัจฉลพงษ์ 19.นายสำรอง สุวรรณ์ 20.นายพินิจ ประภากรวิไล 21. นายวรวุฒิ นกหรีด 22.นางช่อผกา ยงค์หนู 23.นางสาววัลภา นาคนฤมิตร 24. นางสาวปรียาพร สุขใจ 25.นายชัยกฤต เรือนวงค์ 26.นายประสิทธิ์ แก้วนิยม 27.นายคมธัช รัตนคช 28.นางสาวปรียาพร สุขใจ 29.นายปรมี สังขชวะสุทธิ์ 30.นายนพคุณ พิมุขกรพงศ์ 31.นายนพปฎล ชาติกระพันธุ์ 32.นางสาวจันทรา โกสิวาล 33.นายสมชาย บุญเทพ 34.นางสาวนารีรัตน์ เมธยานันท์ 35.นายศรชัย ศรีพันลม วันประกาศรายชื่อเพิ่มเติม: วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 (ท่านสามารถสมัครเข้ารับการฝึกได้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2564) Download โปรแกรมสำหรับเข้าเรียน ได้ที่ http://mlearning.dsd.go.th/download/ -หัวข้อ ผู้รับการฝึก เลือกการติดตั้งลงบนอุปกรณ์ Smartphone(ระบบปฏิบัติการ Android ) หรือ คอมพิวเตอร์(ระบบปฏิบัติการ Windows)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2561

ตามที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 รุ่นที่ 1/2561 นั้น บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรวม 22 คน ตามรายละเอียดดังนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม เข้ารายงานตัวพร้อมรับชุดการฝึกที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ในวันที่ 1 มกราคม 2562 รายชื่อผู้รับการฝึกอบรม 1. นาย ตะวัน ดำศรี 2. นาย ชาตรี สันติกุลเจริญ 3. นาย ทองคำ สุขารมย์ 4. นาย พยูร โยธารักษ์ 5. นาย ถาวร คำเกลี้ยง 6. นาย เลิศชัย ลิ่มสกุล 7. นาย ชาญชัย รัตนพันธุ์ 8. นาย ไพบูลย์ ทองน้อย 9. นาย สุภาพ เทพประชุม 10. นาย สุทธิวัฒน์ เลี้ยงไพศาล 11. นาย พิริยะ ตั้งบรรเจิด 12. นาย ปรีชา นาวิน 13. นาย คมสัน วุ่นศิลป 14. นาย ชิตพงษ์ คู่อรุณ 15. นาย ดัชนี วิจิตร์พันธ์ 16. นาย กฤตชัย ฝ้ายเพชร์ 17. นาย ปองพล กี่สิ้น 18. นาย กฤษวะ ธนวัฒน์ 19. นาย พูลทวี สวัสดิรักษ์ 20. นาย กิตติศักดิ์ ธนพันธ์พาณิช 21. นาย บุญเริง แซ่อ๋อง 22. นาย กฤษณา เครือแพทย์ *ขอให้ผู้ที่มีรายชื่ออ่านข้อความในประกาศให้ละเอียดแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านประสงค์จะสละสิทธิ์การเข้าฝึกในครั้งนี้...